Mercaderies perilloses

QUÈ SÓN?

Les mercaderies perilloses són les substàncies que al ser transportades poden presentar riscos per a la salut de les persones, del medi ambient o per la seguretat.

Per tal d’eliminar els perills associats al material transportat, aquestes mercaderies requereixen algunes condicions especials de manipulació, càrrega o d’etiquetatge.

Legislació internacional

Per la seva singularitat i els requisits concrets que demanden, el transport de mercaderies perilloses està sotmès a estricta normativa de caràcter internacional per als diferents models de transport. Es divideixen en cinc categories:

 • Acord Europeu sobre el Transport Internacional de Mercaderies Perilloses per carretera (ADR):
Signat a Ginebra l’any 1957 per l’Organització de les Nacions Unides inclou 51 països a l’acord. Regula els termes del transport de mercaderies perilloses per carretera.
 • Acord Europeu relatiu al Transport Internacional de Mercaderies Perilloses per Vies navegables internes (ADN):
És el conjunt de normativa pel transport de mercaderies perilloses que es desenvolupa pel curs de les aigües interiors continentals (rius, llacs o canals navegables).
 • Reglament RID:
Vigent des de 1980 és el reglament que regula el transport de mercaderies perilloses per ferrocarril. Actualment hi estan adscrits 44 països.
 • Codi Marítim Internacional de Mercaderies perilloses (IMDG):
Publicat per l’IMO, recull totes les disposicions i normatives vigents pel transport de mercaderies perilloses per via marítima. S’actualitza cada dos anys.
 • Reglament IATA DGR:
Reglament que regula el transport internacional de mercaderies perilloses per via aèria.

Classificació de les mercaderies perilloses

Totes les mercaderies perilloses estan classificades per les seves característiques químiques i el seu grau de perillositat.

Existeixen nou classes diferents de mercaderies perilloses:

Explosius

Inclou les substàncies explosives, els objectes explosius o les substàncies o objectes que es fabriquen per produir un efecte pràctic explosiu o pirotècnic.

Hi ha diferents divisions de risc dins de la classe 1:

 • Substàncies i objectes que presenten un risc d’explosió de tota la massa
 • Substàncies i objectes que presenten un risc de projecció, però no d’explosió de tota la massa
 • Substàncies i objectes que presenten un risc d’incendi i de petites explosions o projeccions, però no d’explosió de tota la massa
 • Substàncies i objectes que no presenten un risc considerable
 • Substàncies molt insensibles que presenten un risc d’explosió de tota la massa
 • Objectes summament insensibles que no presenten risc d’explosió de tota la massa

Gasos

S’entén per gasos totes les substàncies que a 50 ⁰C tenen una pressió de vapor superior a 300 kPa o que són totalment gasosos a 2 ⁰C i a una pressió estàndard de 101,3 kPa.
Per les condicions de transport es classifiquen segons el seu estat físic en 5 categories (gas comprimit, liquat, liquat refrigerat, dissolt o absorbit).
Hi ha diferents divisions de risc dins la classe 2:

Gasos inflamables

Gasos inflamables

Gasos no inflamables i no tòxics

Gasos no inflamables i no tòxics

Gasos tòxics

Gasos tòxics

Líquids inflamables

Són líquids, barreges de líquids o líquids que mantenen matèries sòlides en suspensió o solució que desprenen vapors inflamables a 60 ⁰C o a temperatures inferiors en assajos en vas tancat. També inclou els explosius líquids insensibilitzats.

Líquids inflamables

Hi ha diferents divisions de risc dins de la classe 3:

 • Substàncies amb un punt d’inflamació baix
 • Substàncies amb un punt d’inflamació mitjà
 • Substàncies amb un punt d’inflamació elevat

Substàncies o sòlids inflamables

Inclou les substàncies no classificades com a explosives que en les condicions de transport poden entrar fàcilment en combustió o poden provocar o activar incendis.
Hi ha diferents divisions de risc dins de la classe 4:

Sòlids inflamables

Substàncies que poden experimentar combustió espontània

Substàncies que, en contacte amb l’aigua, desprenen gasos inflamables

Substàncies comburents i peròxids orgànics

Per les seves propietats diferents, no és possible establir un criteri únic de divisió per classificar-les a una subcategoria o altra, però tot i així podem diferenciar dues classes:

Substàncies comburents

Substàncies que sense ser necessàriament combustibles per elles mateixes, poden causar la combustió d’altres matèries, generalment alliberant oxigen.

Peròxids orgànics

Són substàncies tèrmicament inestables que poden experimentar exotèrmica auto accelerada, podent experimentar descomposició explosiva, ignició ràpida, ser sensible a l’impacte o rascades, reaccionar perillosament amb altres substàncies o produir lesions als ulls.

Substàncies tòxiques i infeccioses

Es classifiquen en substàncies amb un risc de toxicitat alt, mitjà o baix.
Es divideixen en dos subgrups dins de la classe 6:

Substàncies tòxiques

Substàncies que poden causar la mort o lesions greus, o que poden provocar efectes perjudicials per la salut del ésser humà si s’inhala, s’ingereix o entra en contacte amb la pell.

Substàncies infeccioses

Substàncies que contenen agents patògens que puguin causar malalties a animals o éssers humans.

Materials radioactius

Entenem per materials radioactius aquells que continguin radionúclids on la concentració d’activitat o l’activitat total superin els valors especificats.

 • Substàncies fissionables:

Urani 233, Urani 235, Plutoni 239, Plutoni 241 o qualsevol altra combinació d’aquests radionúclids.

 • Matèries emissores alfa de baixa toxicitat:

Urani natural, Urani empobrit, Tori natural, Urani 238, Tori 232, Tori 228, Tori 230

Substàncies corrosives

Substàncies que per la seva acció química causen lesions greus als teixits vius que entren en contacte o que, si es produeix una fuita, poden malmetre o destruir altres mercaderies.

A efectes d’embalatge i envasat, dividim les substàncies i preparats entre molt perillosos, amb perillositat mitja o perillositat baixa.

Substàncies i articles perillosos diversos no compresos en les altres categories

Són les substàncies i objectes que durant el transport presentin un risc diferent al correspost en altres categories.

Les substàncies i objectes de la classe 9 es subdivideixen de la següent manera:

 • Substàncies que al ser inhalades, com la pols fina, poden posar en risc la salut
 • Substàncies que desprenen vapors inflamables
 • Bateries de liti
 • Condensadors
 • Dispositius de salvament
 • Substàncies i objectes que en cas d’incendi poden formar dioxines
 • Substàncies transportades o presentades per al transport a temperatures elevades
 • Substàncies perilloses pel medi ambient
 • Microorganismes i organismes modificats genèticament
 • Altres substàncies que presenten un perill durant el transport, però que no responen a les definicions d’altres classes