Tipus de carta de crèdit

QUÈ ÉS?

És un mitjà de pagament emès generalment per un banc en operacions de compravenda de mercaderies o béns. S’acostumen a utilitzar en transaccions de compravenda internacional.

En aquesta modalitat de pagament, els drets i les obligacions no es deriven del contracte subjacent sinó que es paguen en funció dels documents establerts.

A l’importador li permet assegurar que la mercaderia s’entregarà conforme als termes previstos i a l’exportador li permet assegurar el cobrament.

TIPOLOGIES MÉS HABITUALS

Revocable

Pot ser modificat o cancel·lat pel banc emissor en qualsevol moment i sense previ avís pel beneficiari. Ofereix poca seguretat ja que un cop iniciat el procés de fabricació pot veure’s sorprès per una cancel·lació o modificació.

Irrevocable

El banc emissor es compromet de forma irrevocable davant el beneficiari a efectuar el pagament o la prestació acordada en el condicionat del crèdit, sempre que es compleixin totes les condicions establertes al mateix. Només pot ser modificat o cancel·lat a petició de l’ordenant i amb el consentiment del banc emissor, del banc confirmador i del beneficiari.

Rotatiu (revolving)

El crèdit es renova automàticament amb la seva utilització (en els mateixos termes i condicions) tantes vegades com el crèdit ho especifiqui. S’utilitza quan el comprador és un client habitual i regular de l’exportador. Pot ser acumulatiu si l’import no utilitzat s’acumula pel proper període; en cas contrari serà no acumulatiu, quedant anul·lades les quantitats no utilitzades.

Amb bestretes

Permet a l’exportador beneficiar-se d’una bestreta total o parcial de l’import del crèdit. Pot ser de clàusula vermella (Red Clause Credit) o de clàusula verda (Green Clause Credit).

Back to back

Si el beneficiari del crèdit no és el proveïdor final del producte i el crèdit rebut no és transferible, l’exportador pot sol·licitar al seu banc que emeti un nou crèdit subordinat al primer. Són dos crèdits independents (diferència del transferible), sent el segon a favor del proveïdor final que subministra parcial o totalment la mercaderia a exportar.

Stand by

S’utilitza com un substitut de l’aval. Es pot utilitzar en qualsevol tipus de transacció i es basa en el concepte d’incompliment del crèdit per part de l’ordenant. El beneficiari podrà disposar de l’import del crèdit en cas d’incompliment contractual d’una obligació per part de l’ordenant.

PARTS QUE HI INTERVENEN

Ordenant

Persona física o jurídica que sol·licita al seu banc l’obertura del crèdit, fixant les condicions d’utilització del mateix. Es compromet a fer front als pagaments derivats de la utilització del crèdit, sempre i quan es compleixin les condicions acordades.

Banc emissor o banc ordenant

Banc escollit pel comprador que procedeix a l’obertura del crèdit. L’obertura es materialitza amb la comunicació amb el condicionat del crèdit per part del banc emissor al banc avisador.

Banc notificador o banc avisador

Banc corresponsal del banc emissor al país exportador. Avisa al beneficiari de l’obertura del crèdit i de les seves condicions sens establir cap altre compromís que el de la simple notificació.

Beneficiari

Persona física o jurídica a la qual s’emet el crèdit al seu favor i que pot exigir el pagament del banc emissor o al banc pagador un cop hagi complert amb les condicions estipulades al crèdit.

Banc Confirmador

Banc que garanteix el pagament per part del banc emissor. Intervé quan el banc emissor inclou en les condicions del crèdit l’autorització o petició al banc avisador per tal que confirmi el crèdit. Si accedeix a aquesta sol·licitud (no hi està obligat), el banc avisador es converteix així mateix en un banc confirmador, informant d’això al beneficiari i assumint davant del mateix els mateixos compromisos que el banc emissor.

Banc Designat

Banc que normalment és al mateix país exportador. Rep el mandat del banc emissor per pagar o comprometre’s al pagament al venciment contra la prestació de documents conformes amb els termes i condicions del crèdit.